Інституції

Національна тристороння соціально-економічна рада є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні».
НТСЕР виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій сторін соціального діалогу.
Рішення прийняті НТСЕР є обов'язковими для розгляду органами влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, яких ці рішення стосуються.
НТСЕР має тристоронню структуру представництва сторін соціального діалогу: по 20 представників від: сторони органів виконавчої влади, сторони роботодавців і профспілок. Очолює Раду Голова, який призначається Президентом України за поданням Президії Національної ради строком на один рік.

www.ntser.gov.ua

 


Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтею 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», утворюються територіальні тристоронні соціально-економічні ради.
За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).
На локальному рівні для ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною працівників (суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною роботодавця (суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія відповідно до закону.
Рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами соціального діалогу в межах їх повноважень, є обов'язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями відповідного рівня.

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою пенсійного забезпечення, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і статутом цього фонду.
Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління, яке формується на основі паритетності представників держави, роботодавців і застрахованих осіб. До складу правління Пенсійного фонду входять по п'ять представників від держави, роботодавців і застрахованих осіб.

www.pfu.gov.ua

 


Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статутом Фонду.
Управління Фондом здійснюється правлінням Фонду сформованим на паритетній основі сторонами соціального діалогу, до складу якого входять по 5 представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

www.dcz.gov.ua

 


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.
Основним завданням Фонду є забезпечення фінансування виплати застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах та на поховання застрахованих осіб. Фонд також забезпечує фінансування надання соціальних послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків.
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі правлінням Фонду, до складу якого входять по 15 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, та виконавчою дирекцією Фонду.

www.fse.gov.ua

 


Фонд соціального страхування від нещасних випадків є установою, що здійснює страхування від нещасних випадків. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, діє на підставі Закон та статуту, який затверджується його правлінням.
Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція. До складу правління Фонду включаються представники трьох представницьких сторін: держави, застрахованих осіб, роботодавців.

www.social.org.ua

 


Національна служба посередництва і примирення (НСПП)
– це утворений Президентом України постійно діючий державний орган сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), який функціонує відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Рекомендацій МОП № 92.

www.nspp.gov.ua