ФРУ Фото: ФРУ
18.02.2015

Звернення ФРУ до Президента України

та членів Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо невідкладних заходів із стабілізації соціально-економічної ситуації

Погіршення соціально-економічної ситуації в державі за останні місяці надзвичайно гостро поставило питання не тільки про результативність задекларованих владою кардинальних реформ та зневіру значної частини суспільства у можливості їх проведення, а й про дієвість та прозорість механізмів їх виконання, ступінь врахування інтересів як громадян, так і бізнесу у конкретних рішеннях перш за все Уряду.

На відсутність прогресу у реалізації реформ в Україні вже публічно вказують представники міжнародних фінансових організацій, країн Європейського Союзу, США. Приватні іноземні інвестори також утримуються від вкладення коштів в економіку України. Негайні реальні реформи – головна умова надання фінансової та іншої підтримки Україні з боку цих країн та організацій.

Продовження руйнування вітчизняного промислового виробництва та стрімке скорочення зайнятості у реальному секторі економіки посилює ризики того, що шанс на відновлення економічного зростання буде втрачено на довгі роки.

Враховуючи зазначене, бізнес не може дати роботі економічного блоку Уряду іншої оцінки ніж незадовільна.
Роботодавці вже звертались до Уряду з пропозиціями щодо першочергових спільних кроків із стабілізації ситуації в державі (звернення додається). Проте ці пропозиції залишені поза увагою керівників Уряду.

Просимо Вас, шановні пане Президенте, народні депутати до 5 березня 2015 року надати свою оцінку результатів виконання програми діяльності Уряду та проведених соціально-економічних реформ та за її результатами розглянути питання про політичну відповідальність Кабінету Міністрів України.

Головними критеріями оцінки діяльності Уряду мають бути:
- динаміка ВВП та промислового виробництва;
- стан зайнятості, умови для створення нових робочих місць;
- оцінка національним бізнесом якості підприємницького клімату;
- наявність макроекономічних передумов для стабільності національної валюти;
- надходження іноземних та внутрішніх інвестицій;
- місце держави в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу;
- добробут громадян.

Першочерговими кроками на шляху подолання кризи мають стати:
- реалізація невідкладних та рішучих заходів щодо боротьби з корупцією, насамперед відкриття доступу громадян до державних майнових реєстрів та проведення економічної люстрації державних службовців і членів їх сімей;
- імплементації європейського законодавства у національне з урахуванням досвіду цієї роботи в Польщі із залученням представників європейських структур;
- законодавче обмеження частки бюджетних витрат у ВВП;
- запровадження відповідальності за недотримання норм про соціальний діалог.

Прийнято на засіданні
Ради Федерації роботодавців України
12 лютого 2015 року

 

English version

Appeal of the Federation of Employers of Ukraine

To the President and members of the Parliament of Ukraine concerning the urgent measures aimed to socio-economic stabilization

Aggravation of the socio-economic situation in the country in recent months extremely raised questions not only about the effectiveness of radical reform declared by the authorities and disappointment of large part of society in the possibility of their realization, but also the efficiency and transparency for their implementation, the degree of interest of citizens and businesses in specific decisions primarily of the government.

The lack of progress in the implementation of reforms in Ukraine is publicly indicated by representatives of international financial institutions, the European Union, the USA. Private foreign investors are also abstained from investment in the economy of Ukraine. Urgent real reforms are the main condition of financial and other aid to Ukraine by these countries and organizations.

The disruption of national industry and rapid reduction of employment in real sector of economy minimizes the chances for increase of economic restoring.

According to business the work of economic block of the government is insufficient.

The employers have already appealed to the government with proposals for immediate common steps to stabilize the economic situation in the country (appeal is attached). But these proposals were left without the attention of the governmental leaders.

Dear Mr President, members of the Parliament, we ask you until March 5, to assess the results of carrying out the program and socio-economic reforms by the government and consider a political responsibility of the Cabinet of Ministers according to these results.

The main criteria for the evaluation of government should be:
- GDP and industrial production;
- employment and conditions for creation of new work places;
- quality assessment of business climate by the national business;
- macroeconomic conditions for stability of the national currency;
- foreign and domestic investments;
- the state's place in international rankings of business environment;
- citizens' welfare.

The first steps in overcoming the crisis should be:
- implementation of immediate and decisive actions against corruption, especially the access for citizens to the state registry of property and economic lustration of civil servants and their families;
- implementation of European legislation into national based on the experience of work in Poland with the involvement of the European institutions;
- legislative restrictions of share of budget expenditures in GDP;
- responsibility for disregard of social dialogue standards.

Adopted at the meeting
of the Council of the FEU
February 12, 2015