Ukraine tommorow Фото: ФРУ
04.03.2015

Агентство з модернізації України

Відень, 3 березня 2015 року

Україна переживає найскладніші гуманітарні, політичні та економічні випробування за весь час недовгої історії її незалежності.
Агентство з модернізації України, засноване у Відні 3 березня 2015 року, зробить свій внесок у відновлення політичної стабільності та економічної конкурентоспроможності країни. Це важливий крок на шляху України до європейського майбутнього і альтернатива панівному нині насильству і деструкції. Це також серйозний знак європейської солідарності.

З метою обговорення та розробки необхідних реформ для України, Німецько-Український форум ініціював восени 2014 року "Віденські круглі столи" на високому рівні. Численні пропозиції перших круглих столів щодо конституційної реформи, децентралізації, економічної політики і зовнішньої торгівлі з Європейським союзом і Євразійським економічним союзом пізніше знайшли своє відображення в результатах Мінських переговорів. В українському громадянському суспільстві широко вітали Віденський процес.
Федерація роботодавців України та профспілки України запропонували створити Агентство з модернізації України, щоб продовжити і інституціоналізувати реформаторські зусилля учасників "Віденських круглих столів".

Видатні діячі з різних європейських країн під егідою Агентства підтримуватимуть зусилля українського народу з реформування країни і розроблять протягом 200 днів пропозиції щодо комплексної модернізації України. Ця програма модернізації включатиме в себе основні положення, що мають вирішальне значення для майбутнього України: від реформ Конституції, правової системи і державних інститутів до інтеграції в Європейський союз, боротьби з корупцією, питань фінансового сектора, системи управління та оподаткування, модернізації економіки, торгівлі і охорони здоров'я. З початком впровадження реформ буде створено Український фонд відновлення з метою підтримки сталого розвитку економіки та інфраструктури.

Україна вибрала європейський шлях. Однак Росія була і залишається нашим найбільшим європейським сусідом, який має глибокі історичні та культурні зв'язки з Україною. Тому ініціатори створення Агентства з модернізації України також хочуть зробити свій внесок у нормалізацію відносин з Росією. Меморандум першого круглого столу у Відні затвердив, що стабілізація ситуації в Україні та реформи є спільним інтересом ЄС і Росії. Для успішного економічного розвитку Україні, в свою чергу, необхідна тісна співпраця з обома економічними зонами – Європейським союзом та Євразійським економічним союзом.

З Відня простягається ідея миру, поваги до міжнародного права та реконструкції України.

Проф. Р.Лінднер    К.-Г. Вельман     Лорд Різбі      Б.-А. Леві

Довідково.

Представники Франції, Німеччини та Великобританії підтримали пропозицію Федерації роботодавців України та профспілок, і створили Агентство модернізації України. Через 200 днів агентство представить чіткий комплексний план модернізації України. За результатами форуму "Україна завтра", який пройшов у Відні 3 березня 2015 року, підписи під Декларацією про створення агентства поставили голова Німецько-украхїнського форуму Райнер Лінднер, голова Німецько-Української парламентської групи, депутат Бундестага Карл-Георг Вельман, французький громадський діяч, філософ і публіцист Бернар-Анрі Леві та член палати лордів британського парламенту лорд Річард Різбі. План модернізації України будуть готувати вісім відомих європейських політиків та бізнесменів, які очолили напрямки євроінтеграції України, з охорони здоров'я, фінансам та податкам, економіці, торгівлі, конституційній реформі, та юриспруденції, протидії корупції та застосування законів.

__________________________________________________________________________________________________________________

Vienna Declaration on the

Agency for the Modernization of Ukraine

Vienna, March 3, 2015

Ukraine is experiencing the most difficult humanitarian, political and economic challenges of its short history of independence.

The Agency for the Modernization of Ukraine, founded in Vienna on March 3, 2015, will contribute to the restoration of the country's political stability and economic competitiveness. This is an important signal regarding Ukraine's entry into an European future and shall be considered as an alternative to reigning violence and destruction. It is also a strong sign of European solidarity.

Aiming to foster a reform agenda for Ukraine, the German-Ukrainian Forum initiated in autumn 2014 the high-level "Vienna Round Tables". Numerous proposals of the first Round Tables on constitutional reforms, decentralization, economic policy and foreign trade with the European Union and the Eurasian Economic Union later reflected in the results of the Minsk negotiations. The Vienna Process was widely welcomed in the Ukrainian civil society.

The Federation of Employers of Ukraine and the Trade Unions of Ukraine proposed to create an Agency for the Modernization of Ukraine to continue and institutionalize the reform efforts of the Vienna Round Tables.

Prominent personalities from various European countries will support the efforts of the Ukrainian people to reform the country under the auspices of the Agency. They will develop proposals for a comprehensive modernization of Ukraine within 200 days. This modernization program will include key areas that are critical for the future of Ukraine, starting with the reform of the Constitution, the legal system and state institutions, to EU integration, the fight against corruption, as well as financial sector, administration and taxation issues, the modernization of economy, trade and health sector. An Ukrainian Reconstruction Fund will be established as soon as reform implementation will start to support a sustainable development of economy and infrastructure.

Ukraine has chosen the European way. However, Russia has been and remains our largest European neighbour, with diverse historical and cultural ties with Ukraine. Therefore, the initiators of the Agency for the Modernization of Ukraine also want to contribute to the normalization of relations with Russia. The Memorandum of the First Vienna Round Table states that stabilization and reform of Ukraine are a common interest of the EU and Russia. Ukraine, in turn, needs a close cooperation with both of the two neighbouring economic zones for its own successful economic development - the EU and the Eurasian Economic Union.

Vienna stands for the idea of peace, respect of international law and the reconstruction of Ukraine.

Prof. R. Lindner      K.-G. Wellmann       Lord Risby      B.-H. Lévy


Фото галерея