01
Вересень

Звернення до членів Ради Федерації роботодавців України

Автор  Фірташ Дмитро, 01.09.2016

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги,

Протягом останніх п'яти років я очолював Федерацію роботодавців України і зараз вирішив скласти із себе повноваження Голови Ради ФРУ.

За п'ять років роботи нам вдалося зробити дуже багато. Під егідою Федерації роботодавців у 2011 році нам вдалося консолідувати українські організації роботодавців. Це дозволило Федерації стати найвпливовішою бізнес-організацією в Україні та гідним соціальним партнером уряду та профспілок, піднявши соціальний діалог в Україні на новий рівень.

За час мого перебування на посаді Голови Ради Федерації ми, роботодавці, принципово відстоювали національні економічні інтереси України, боролись за інвестиції та робочі місця, незалежно від політичної кон'юнктури та зовнішніх обставин.

За безпосередньої участі та підтримки Федерації були прийняті Закони України «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації роботодавців», запрацювала Національна тристороння соціально-економічна рада України.

У вересні 2013 року Федерація першою в Україні стала партнером найбільшої європейської бізнес-асоціації BusinessEurope. Весь цей час ми брали активну участь у роботі Міжнародної організації роботодавців та у конференціях Міжнародної організації праці. Нами були встановлені прямі партнерські відносини з організаціями роботодавців Великої Британії, Франції, Німеччини – загалом з 14-ма країнами ЄС та СНД, що дозволило створити ефективний майданчик для налагодження партнерських зв'язків між українським та міжнародним бізнесом.

Федерація роботодавців – єдина в Україні організація, яка виступила з ініціативами із перегляду правил членства України у Світовій організації торгівлі, а також перегляду економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у зв'язку з нерівними конкурентними умовами для українських виробників порівняно з європейськими та міжнародними компаніями. У результаті підписання нерівних умов для України у рамках Угоди з ЄС, катастрофічно впав вітчизняний експорт. Наші пропозиції щодо змін умов тарифного та нетарифного регулювання торгової політики з ЄС не втратили своєї актуальності і сьогодні.

Ми системно займаємося дерегуляцією діяльності бізнесу в Україні. Ми суттєво спростили умови роботи бізнесу, розробивши у 2012 році Національній реєстр контролюючих органів та їхніх наглядових функцій. Завдяки запущеному нами процесу інвентаризації контролерів вдалося значно скоротити кількість наглядових функцій і добитися мораторію на перевірки бізнесу. Ці та інші дії Федерації дозволили українським підприємствам зберегти 1,5 мільйона робочих місць.

З ініціативи і за безпосередньої участі Федерації був розроблений План модернізації України. Це перший у нашій країні системний, не декларативний документ, який пропонує реальні кроки для розвитку економіки та проведення необхідних інституціональних реформ у всіх сферах та залучення багатомільярдних інвестицій. Завдання Плану модернізації – відродження та сталий розвиток національної економіки, оскільки сильна економіка країни – це реальна гарантія нашої незалежності.

Я хочу подякувати всім членам Федерації, нашим соціальним та міжнародним партнерам за багаторічну співпрацю.

Прошу Раду Федерації роботодавців України найближчим часом згідно зі Статутом юридично закріпити моє рішення залишити посаду Голови Ради Федерації.

З повагою,
Дмитро Фірташ

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Уважаемые коллеги,

В течение последних пяти лет я возглавлял Федерацию работодателей Украины и сейчас решил сложить с себя полномочия Председателя Совета ФРУ.

За пять лет работы нам удалось сделать очень многое. Под эгидой Федерации работодателей в 2011 году нам удалось консолидировать украинские организации работодателей. Это позволило Федерации стать самой влиятельной бизнес-организацией в Украине и достойным социальным партнером правительства и профсоюзов, подняв социальный диалог в Украине на новый уровень.

За время моего пребывания на посту Главы Совета Федерации мы, работодатели, принципиально отстаивали национальные экономические интересы Украины, боролись за инвестиции и рабочие места, независимо от политической конъюнктуры и внешних обстоятельств.

При непосредственном участии и поддержке Федерации были приняты Законы Украины «О социальном диалоге в Украине», «Об организациях работодателей», заработал Национальный трехсторонний социально-экономический совет Украины.

В сентябре 2013 года Федерация первой в Украине стала партнером крупнейшей европейской бизнес-ассоциации BusinessEurope. Все это время мы активно участвовали в работе Международной организации работодателей и в конференциях Международной организации труда. Нами были установлены прямые партнерские отношения с организациями работодателей Великобритании, Франции, Германии – всего с 14-ю странами ЕС и СНГ, что позволило создать эффективную площадку для налаживания партнерских связей между украинским и международным бизнесом.

Федерация работодателей – единственная в Украине организация, выступившая с инициативами по пересмотру правил членства Украины во Всемирной торговой организации, а также пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в связи с неравными конкурентными условиями для украинских производителей по сравнению европейскими и международными компаниями. В результате подписания неравных условий для Украины в рамках Соглашения с ЕС, катастрофически упал отечественный экспорт. Наши предложения по изменению условий тарифного и нетарифного регулирования торговой политики с ЕС не потеряли свою актуальность и сегодня.

Мы системно занимаемся дерегуляцией деятельности бизнеса в Украине. Мы существенно упростили условия работы бизнеса, разработав в 2012 году Национальный реестр контролирующих органов и их надзорных функций. Благодаря запущенному нами процессу инвентаризации контролеров удалось значительно сократить количество надзорных функций и добиться моратория на проверки бизнеса. Эти и другие действия Федерации позволили украинским предприятиям сохранить 1,5 миллиона рабочих мест.

По инициативе и при непосредственном участии Федерации был разработан План модернизации Украины. Это первый в нашей стране системный, не декларативный документ, который предлагает реальные шаги для развития экономики и проведения необходимых институциональных реформ во всех сферах и привлечения многомиллиардных инвестиций. Задача Плана модернизации – возрождение и устойчивое развитие национальной экономики, поскольку сильная экономика страны – это реальная гарантия нашей независимости.

Я хочу поблагодарить всех членов Федерации, наших социальных и международных партнеров за многолетнее сотрудничество.

Прошу Совет Федерации работодателей Украины в ближайшее время согласно Уставу юридически закрепить мое решение покинуть пост Главы Совета Федерации.

С уважением,
Дмитрий Фирташ